شماره حساب‌های سایت

بانک های زیر برای مشتریان خود انتقال کارت به کارت آنلاین ارائه می دهند:
بانک ملی - بانک سامان - بانک پاسارگاد - بانک تجارت

شماره حساب‌های سایت :


بانک ملت
نوع حساب : جام
شماره حساب : 17293085/96
شماره 16 رقمی کارت : 6104337510153073
بانک ملی ایران
نوع حساب : سیبا
شماره حساب : 0308186127009
شماره 16 رقمی کارت : 6037997468462362
بانک صادرات ایران
نوع حساب : سپهری
شماره حساب : 0310704012006
شماره 16 رقمی کارت : 6037691750517435
بانک پاسارگاد
شماره حساب : 1001-800-172497-1
شماره 16 رقمی کارت : 5022291011224662
بانک پارسیان
شماره حساب : 800-590043-5
شماره 16 رقمی کارت : 6221061050535121
بانک سامان
شماره حساب : 9303-800-1069033-1
شماره 16 رقمی کارت : 6219861022708464
بانک سپه
شماره حساب : 1607301248901
شماره 16 رقمی کارت : 5892101096219007
بانک تجارت
شماره حساب : 0003810585055
شماره 16 رقمی کارت : 5859831121926413