ثبت دامنه

ثبت دامنه های بین المللی با بهترین قیمت

ثبت دامنه
انتخاب نام دامنه وضعیت
هزینه های دامنه
انتقال تمدید ثبت پسوند
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .com
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت .net
۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت .org
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت .info
۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .biz
۵۰,۶۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .eu
۴۲,۹۰۰ ت ۴۲,۹۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .in
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .pw
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۸,۴۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .2000.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .academy
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .accountant
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .accountants
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .actor
۳۵۰,۹۰۰ ت ۳۵۰,۹۰۰ ت ۳۵۰,۹۰۰ ت .ae
۴۰۲,۶۰۰ ت ۴۰۲,۶۰۰ ت ۴۰۲,۶۰۰ ت .ag
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .agency
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .agrar.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .airforce
۳۰۵,۸۰۰ ت ۳۰۵,۸۰۰ ت ۳۰۵,۸۰۰ ت .am
۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت .amsterdam
۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت .apartments
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .army
۴۲,۹۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .asia
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .associates
۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت .at
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .attorney
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .auction
۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .audio
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .auto
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .band
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت .bar
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .bargains
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .bayern
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت .be
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .beer
۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت .berlin
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .bet
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .bid
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .bike
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .bingo
۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .black
۰ ت ۱۵۶,۲۰۰ ت ۱۵۶,۲۰۰ ت .blackfriday
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .blue
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .bolt.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .boutique
۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت .brussels
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .builders
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .business
۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت .bz
۱۰۵,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .ca
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cab
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cafe
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .camera
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .camp
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .capital
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .car
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cards
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .care
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .careers
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .cars
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .casa
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cash
۵۲۹,۱۰۰ ت ۵۲۹,۱۰۰ ت ۵۲۹,۱۰۰ ت .casino
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .casino.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .catering
۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت .cc
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .center
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .chat
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cheap
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .christmas
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .church
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .city
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .city.hu
۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .claims
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cleaning
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .click
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .clinic
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .clothing
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت .cloud
۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت .club
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .club.tw
۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت .co
۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت .co.ag
۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت .co.at
۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت .co.bz
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت .co.gg
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .co.hu
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .co.in
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت .co.je
۱,۱۳۸,۵۰۰ ت ۴۹۷,۲۰۰ ت ۹۹۰,۰۰۰ ت .co.jp
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .co.lc
۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت .co.nz
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .co.uk
۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت .co.za
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .coach
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .codes
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .coffee
۲۵۴,۱۰۰ ت ۲۵۴,۱۰۰ ت ۲۵۴,۱۰۰ ت .college
۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت .com.ag
۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت .com.bz
۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت .com.co
۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .com.es
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .com.lc
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت .com.lv
۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت .com.mx
۰ ت ۱۸۲,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .com.pt
۰ ت ۲۲۴,۴۰۰ ت ۲۲۴,۴۰۰ ت .com.sg
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .com.tw
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .com.vc
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .community
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .company
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .computer
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .condos
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .construction
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .consulting
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .contractors
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cooking
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cool
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .country
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .coupons
۳۳۸,۸۰۰ ت ۳۳۸,۸۰۰ ت ۳۳۸,۸۰۰ ت .credit
۵۲۹,۱۰۰ ت ۵۲۹,۱۰۰ ت ۵۲۹,۱۰۰ ت .creditcard
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .cricket
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .cruises
۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت .cz
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .dance
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .date
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .dating
۴,۴۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت .de
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .deals
۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت .degree
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .delivery
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .democrat
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .dental
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .dentist
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .design
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .diamonds
۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .diet
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .digital
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .direct
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .directory
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .discount
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .dk
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .dog
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .domains
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .download
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .ebiz.tw
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت .edu.lv
۰ ت ۱۸۲,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .edu.pt
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .education
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .email
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .energy
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .engineer
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .engineering
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .enterprises
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .equipment
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .erotica.hu
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .erotika.hu
۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت .es
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .estate
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .events
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .exchange
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .expert
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .exposed
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .express
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fail
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .faith
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .family
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت .fans
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .farm
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fashion
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .feedback
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .film.hu
۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .finance
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .financial
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .firm.in
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fish
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fishing
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fit
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .fitness
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .flights
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .florist
۰ ت ۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۰۰۰ ت .flowers
۳۰۵,۸۰۰ ت ۳۰۵,۸۰۰ ت ۳۰۵,۸۰۰ ت .fm
۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .football
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .forsale
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .forum.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .foundation
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .fr
۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت .frl
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .fund
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .furniture
۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت .futbol
۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .fyi
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .gallery
۱,۳۷۶,۱۰۰ ت ۱,۳۷۶,۱۰۰ ت ۱,۳۷۶,۱۰۰ ت .game
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .game.tw
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .games.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .garden
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .gen.in
۳۷۷,۳۰۰ ت ۳۷۷,۳۰۰ ت ۶۳۸,۰۰۰ ت .gg
۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .gift
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .gifts
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .gives
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .glass
۲۷۶,۱۰۰ ت ۲۷۶,۱۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت .global
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .gmbh
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .gold
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .golf
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .graphics
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .gratis
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت .green
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .gripe
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .group
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .guide
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .guitars
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .guru
۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت ۱۷۲,۷۰۰ ت .hamburg
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .haus
۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .healthcare
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .help
۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .hiphop
۹۵۲,۶۰۰ ت ۹۵۲,۶۰۰ ت ۹۵۲,۶۰۰ ت .hiv
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .hockey
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .holdings
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .holiday
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .horse
۳۵۲,۰۰۰ ت ۳۵۲,۰۰۰ ت ۳۵۲,۰۰۰ ت .host
انتقال تمدید ثبت پسوند
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .hosting
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .hotel.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .house
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .hu
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .idv.tw
۲۵۴,۱۰۰ ت ۲۱۶,۷۰۰ ت ۲۱۶,۷۰۰ ت .ie
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .immo
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .immobilien
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .ind.in
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .industries
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .info.hu
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .ingatlan.hu
۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت .ink
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .institute
۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .insure
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .international
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .investments
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .irish
۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت .ist
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .istanbul
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .it
۳۷۷,۳۰۰ ت ۳۷۷,۳۰۰ ت ۶۶۶,۶۰۰ ت .je
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .jewelry
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .jogasz.hu
۱۲۸,۷۰۰ ت ۲۴۰,۹۰۰ ت ۲۴۰,۹۰۰ ت .jp
۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .juegos
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .kaufen
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .kim
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .kitchen
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .konyvelo.hu
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .l.lc
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .lakas.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .land
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .lawyer
۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت .lc
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .lease
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .legal
۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت .lgbt
۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت .li
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .life
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .lighting
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .limited
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .limo
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت .link
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .live
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .loan
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .loans
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .lol
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .london
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .love
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .ltd
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .ltd.uk
۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت .ltda
۱۰۸,۹۰۰ ت ۱۰۸,۹۰۰ ت ۱۰۸,۹۰۰ ت .lv
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .maison
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .management
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .market
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .marketing
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .mba
۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت .me
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .me.uk
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .media
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .media.hu
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .memorial
۱۶,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت ۱۴,۳۰۰ ت .men
۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت .miami
۲۴۹,۷۰۰ ت ۲۴۹,۷۰۰ ت ۲۴۹,۷۰۰ ت .mn
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .mobi
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .moda
۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت .mom
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .money
۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت .mortgage
۱,۰۳۸,۴۰۰ ت ۱,۰۳۸,۴۰۰ ت ۱,۰۳۸,۴۰۰ ت .movie
۲۳۳,۲۰۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت .mx
۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت .name
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .navy
۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت .net.ag
۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت ۱۹۰,۳۰۰ ت .net.bz
۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت .net.co
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت .net.gg
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .net.in
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت .net.je
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .net.lc
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت .net.lv
۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت .net.nz
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .net.uk
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .net.vc
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .network
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .news
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .news.hu
۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت .ninja
۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .nl
۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .no
۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت .nom.ag
۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت .nom.co
۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .nom.es
۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۴,۳۰۰ ت .nu
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .online
۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت .or.at
۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت ۳۱۴,۶۰۰ ت .org.ag
۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .org.es
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت .org.gg
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .org.hu
۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت ۲۳,۱۰۰ ت .org.in
۲۶۰,۷۰۰ ت ۲۶۰,۷۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت .org.je
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .org.lc
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت ۱۴۳,۰۰۰ ت .org.lv
۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت .org.mx
۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت ۱۷۴,۹۰۰ ت .org.nz
۰ ت ۱۸۲,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .org.pt
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .org.tw
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .org.uk
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .org.vc
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .p.lc
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .partners
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .parts
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .party
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .pet
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .photo
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .photography
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .photos
۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .pics
۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت .pictures
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .pink
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .pizza
۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .pl
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .place
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .plc.uk
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .plumbing
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .plus
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .pm
۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .poker
۲۶۷,۳۰۰ ت ۲۶۷,۳۰۰ ت ۲۶۷,۳۰۰ ت .press
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .priv.hu
۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .priv.no
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .pro
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .productions
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .promo
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .properties
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .property
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .protection
۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .pt
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .pub
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .racing
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .re
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .recipes
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .red
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .rehab
۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت ۳۵۵,۳۰۰ ت .reise
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .reisen
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .reklam.hu
۲۵۴,۱۰۰ ت ۲۵۴,۱۰۰ ت ۲۵۴,۱۰۰ ت .rent
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .rentals
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .repair
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .report
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .republican
۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .rest
۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .restaurant
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .review
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .reviews
۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت ۸۲,۵۰۰ ت .rip
۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت .rocks
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .rodeo
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .run
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .sale
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .salon
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .sarl
۴۰۲,۶۰۰ ت ۴۰۲,۶۰۰ ت ۴۰۲,۶۰۰ ت .sc
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .school
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .schule
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .science
انتقال تمدید ثبت پسوند
۰ ت ۷۲,۶۰۰ ت ۷۲,۶۰۰ ت .se
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .security
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .services
۰ ت ۲۲۴,۴۰۰ ت ۲۲۴,۴۰۰ ت .sg
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .shiksha
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .shoes
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .shop.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .show
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .singles
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .site
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت .sk
۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .soccer
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .social
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .software
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .solar
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .solutions
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .space
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .sport.hu
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .srl
۲۳۳,۲۰۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .store
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .stream
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .studio
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .style
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .suli.hu
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .supplies
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .supply
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .support
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .surf
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .surgery
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .sx
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .systems
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .szex.hu
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .tattoo
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .tax
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .taxi
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .team
۱۹۴,۷۰۰ ت ۱۹۴,۷۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .tech
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .technology
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .tel
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .tennis
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .tf
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .theater
۲,۵۶۳,۰۰۰ ت ۲,۵۶۳,۰۰۰ ت ۲,۵۶۳,۰۰۰ ت .theatre
۱,۶۹۴,۰۰۰ ت ۱,۶۹۴,۰۰۰ ت ۱,۶۹۴,۰۰۰ ت .tickets
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .tienda
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .tips
۳۵۹,۷۰۰ ت ۳۵۹,۷۰۰ ت ۳۵۹,۷۰۰ ت .tires
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .tm.hu
۷۳,۷۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۴۹۷,۲۰۰ ت .to
۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت .today
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .tools
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .tours
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .town
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .toys
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .tozsde.hu
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .trade
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .training
انتقال تمدید ثبت پسوند
۵۰۸,۲۰۰ ت ۵۰۸,۲۰۰ ت ۵۰۸,۲۰۰ ت .travel
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .tv
۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت ۱۰۳,۴۰۰ ت .tw
۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .uk
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .university
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .us
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .utazas.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .vacations
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .vc
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .ventures
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .vet
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .viajes
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .video
۲۰۱,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .video.hu
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .villas
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .vin
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .vip
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .vision
۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت ۱۴۴,۱۰۰ ت .vlaanderen
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .vodka
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت .vote
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت .voto
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .voyage
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .watch
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .webcam
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .website
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .wedding
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .wf
۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت ۱۱۸,۸۰۰ ت .wiki
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .win
۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت ۱۸۵,۹۰۰ ت .wine
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .work
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .works
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .world
۱۰۵,۶۰۰ ت ۱۰۵,۶۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت .ws
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .wtf
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .xn--6frz82g
۶۳,۸۰۰ ت ۶۳,۸۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .xyz
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .yoga
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .yt
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .zone
* تمامی قیمت ها به تومان و ثبت و تمدید یکساله میباشند
* جهت انتقال و تمدید دامنه خود با بخش پشتیبانی تماس بگیرید