ثبت دامنه

ثبت دامنه های بین المللی با بهترین قیمت

ثبت دامنه
انتخاب نام دامنه وضعیت
هزینه های دامنه
انتقال تمدید ثبت پسوند
۴۰,۷۰۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت .com
۴۷,۳۰۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت .net
۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت .org
۴۸,۴۰۰ ت ۴۸,۴۰۰ ت ۴۸,۴۰۰ ت .info
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .biz
۳۴,۱۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت .eu
۳۵,۲۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت .in
۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .pw
۱۹۹,۱۰۰ ت ۱۵۶,۲۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .2000.hu
۱۹۲,۵۰۰ ت ۱۹۲,۵۰۰ ت ۱۹۲,۵۰۰ ت .ac
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .ac.bd
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .academy
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .accountant
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .accountants
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .actor
۳۴۶,۵۰۰ ت ۳۴۶,۵۰۰ ت ۳۴۶,۵۰۰ ت .ae
۲۶۶,۲۰۰ ت ۴۶۴,۲۰۰ ت ۴۶۴,۲۰۰ ت .af
۳۸۷,۲۰۰ ت ۳۸۷,۲۰۰ ت ۳۸۷,۲۰۰ ت .ag
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .agency
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .agrar.hu
۲۸۴,۹۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .ai
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .airforce
۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .al
۳۰۰,۳۰۰ ت ۳۰۰,۳۰۰ ت ۳۰۰,۳۰۰ ت .am
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .amsterdam
۱۶۶,۱۰۰ ت ۱۶۶,۱۰۰ ت ۱۶۶,۱۰۰ ت .apartments
۲۰۹,۰۰۰ ت ۲۰۹,۰۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .archi
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .army
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .arts.ro
۴۱,۸۰۰ ت ۲۹۲,۶۰۰ ت ۵۴۳,۴۰۰ ت .as
۴۲,۹۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .asia
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .associates
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .at
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .attorney
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .auction
۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت .audio
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .auto
۹۴۷,۱۰۰ ت ۱,۲۳۶,۴۰۰ ت ۱,۴۰۵,۸۰۰ ت .az
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .band
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت .bar
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .bargains
۱۱۵,۵۰۰ ت ۱۱۵,۵۰۰ ت ۱۱۵,۵۰۰ ت .bayern
۵۶۹,۸۰۰ ت ۵۶۹,۸۰۰ ت ۵۶۹,۸۰۰ ت .bb
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .bbs.tr
۴۲,۹۰۰ ت ۴۲,۹۰۰ ت ۴۲,۹۰۰ ت .be
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .beer
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .berlin
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .bet
۲۰۲,۴۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت .bg
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .bi
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .bid
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .bike
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .bingo
۲۰۹,۰۰۰ ت ۲۰۹,۰۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .bio
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .biz.bd
۹۱۳,۰۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت ۸۶۴,۶۰۰ ت .biz.fj
۴۴۸,۸۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت .biz.id
انتقال تمدید ثبت پسوند
۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت .biz.mm
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .biz.tr
۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .black
۰ ت ۱۳۴,۲۰۰ ت ۱۳۴,۲۰۰ ت .blackfriday
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .blog
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .blue
۵۷۹,۷۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت .bm
۴۶,۲۰۰ ت ۱,۱۰۱,۱۰۰ ت ۱,۱۰۱,۱۰۰ ت .bo
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .bolt.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .boutique
۱۱۷,۷۰۰ ت ۱۱۷,۷۰۰ ت ۱۱۷,۷۰۰ ت .brussels
۱,۰۶۲,۶۰۰ ت ۱,۰۶۲,۶۰۰ ت ۱,۵۲۱,۳۰۰ ت .bs
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .builders
۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت .business
۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت .bz
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .ca
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cab
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cafe
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .camera
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .camp
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .capital
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .car
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cards
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .care
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .careers
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .cars
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .casa
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cash
۵۰۱,۶۰۰ ت ۵۰۱,۶۰۰ ت ۵۰۱,۶۰۰ ت .casino
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .casino.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .catering
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .cc
۴۳۴,۵۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .cd
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .center
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .cf
۱,۶۴۲,۳۰۰ ت ۱,۵۹۳,۹۰۰ ت ۱,۵۹۳,۹۰۰ ت .cg
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .chat
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cheap
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .christmas
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .church
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .city
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .city.hu
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .claims
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cleaning
۲۹,۷۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت .click
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .clinic
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .clothing
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۳۹,۶۰۰ ت .cloud
۵۱,۷۰۰ ت ۵۱,۷۰۰ ت ۵۱,۷۰۰ ت .club
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .club.tw
۴۷,۳۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .cm
۹۷,۹۰۰ ت ۹۷,۹۰۰ ت ۹۷,۹۰۰ ت .co
۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت .co.ag
۴۲۰,۲۰۰ ت ۲,۹۹۹,۷۰۰ ت ۲,۹۹۹,۷۰۰ ت .co.ao
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .co.at
۹۴۷,۱۰۰ ت ۱,۲۳۶,۴۰۰ ت ۱,۴۰۵,۸۰۰ ت .co.az
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .co.bd
انتقال تمدید ثبت پسوند
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .co.bi
۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت .co.bz
۵۵۳,۳۰۰ ت ۹۰۳,۱۰۰ ت ۹۰۳,۱۰۰ ت .co.ck
۴۹,۵۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت .co.cm
۲۰,۹۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت .co.cr
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۶۳,۱۰۰ ت .co.gg
۱۲۱,۰۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .co.gy
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .co.hu
۴۴۸,۸۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت .co.id
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .co.in
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۹۰,۶۰۰ ت .co.je
۱,۰۹۶,۷۰۰ ت ۴۶۸,۶۰۰ ت ۹۵۱,۵۰۰ ت .co.jp
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .co.kr
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .co.lc
۳۶۵,۲۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .co.ms
۳۸,۵۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .co.ni
۳۱,۹۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت .co.nz
۱۴۹,۶۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۸۴,۹۰۰ ت .co.th
۵۴۱,۲۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۵۴۱,۲۰۰ ت .co.tt
۴۵۸,۷۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت ۱,۰۵۲,۷۰۰ ت .co.tz
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .co.uk
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .co.ve
۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .co.za
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .coach
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .codes
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .coffee
۲۱۸,۹۰۰ ت ۲۱۸,۹۰۰ ت ۲۱۸,۹۰۰ ت .college
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .com.af
۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت .com.ag
۲۸۴,۹۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .com.ai
۲۸۰,۵۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت .com.al
۱۶۹,۴۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت .com.ar
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .com.au
۹۴۷,۱۰۰ ت ۱,۲۳۶,۴۰۰ ت ۱,۴۰۵,۸۰۰ ت .com.az
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .com.bd
۴۸۲,۹۰۰ ت ۴,۰۰۴,۰۰۰ ت ۴,۴۰۰ ت .com.bh
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .com.bi
۴۸۲,۹۰۰ ت ۵۱۱,۵۰۰ ت ۹۷۵,۷۰۰ ت .com.bn
۴۷,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت .com.bo
۴۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .com.br
۴۰۸,۱۰۰ ت ۳۵۳,۱۰۰ ت ۳۵۳,۱۰۰ ت .com.bt
۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت .com.bz
۴۹,۵۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت .com.cm
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .com.co
۳۵۷,۵۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۹۲,۸۰۰ ت .com.cy
۴۸۸,۴۰۰ ت ۱,۵۵۵,۴۰۰ ت ۱,۷۳۹,۱۰۰ ت .com.eg
۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .com.es
۹۱۳,۰۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت ۸۶۴,۶۰۰ ت .com.fj
۳۹۶,۰۰۰ ت ۵۴۰,۱۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .com.ge
۳۰۹,۱۰۰ ت ۴۴۰,۰۰۰ ت ۴۴۰,۰۰۰ ت .com.gh
۱,۲۰۷,۸۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت .com.gi
۳۴,۱۰۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت .com.gr
۳۴۵,۴۰۰ ت ۵۰۲,۷۰۰ ت ۴۴۰,۰۰۰ ت .com.gt
۷۳۹,۲۰۰ ت ۱,۲۴۱,۹۰۰ ت ۱,۲۴۱,۹۰۰ ت .com.gu
۱۲۱,۰۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .com.gy
۴۸,۴۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت .com.hk
۱۰۸,۹۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت .com.hn
انتقال تمدید ثبت پسوند
۴۸۲,۹۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .com.kh
۴۰۳,۷۰۰ ت ۱,۴۴۴,۳۰۰ ت ۱,۵۰۷,۰۰۰ ت .com.kw
۲۷۵,۰۰۰ ت ۲۷۵,۰۰۰ ت ۳۹۶,۰۰۰ ت .com.lb
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .com.lc
۴۵۴,۳۰۰ ت ۶۴۲,۴۰۰ ت ۷۱۰,۶۰۰ ت .com.lk
۹۱,۳۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .com.lv
۸۲۱,۷۰۰ ت ۸۲۱,۷۰۰ ت ۸۲۱,۷۰۰ ت .com.ly
۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت .com.mm
۳۶۵,۲۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .com.ms
۴۸۲,۹۰۰ ت ۷۹۷,۵۰۰ ت ۱,۰۴۸,۳۰۰ ت .com.mv
۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .com.mx
۳۷۷,۳۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .com.my
۳۸,۵۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .com.ni
۴۲۰,۲۰۰ ت ۴۲۰,۲۰۰ ت ۴۲۰,۲۰۰ ت .com.pa
۱۱۶,۶۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .com.ph
۳۳۷,۷۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت .com.ps
۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت ۱۰۶,۷۰۰ ت .com.pt
۵۷۵,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت .com.py
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .com.ro
۳۶۱,۹۰۰ ت ۳۹۶,۰۰۰ ت ۴۸۲,۹۰۰ ت .com.sa
۱۳۳,۱۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .com.sb
۰ ت ۲۰۰,۲۰۰ ت ۲۰۰,۲۰۰ ت .com.sg
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .com.sl
۴۶,۲۰۰ ت ۴۱۰,۳۰۰ ت ۴۱۰,۳۰۰ ت .com.sv
۹۶,۸۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .com.tj
۸۲,۵۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .com.tl
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .com.tn
۳۶۱,۹۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۴۸۲,۹۰۰ ت .com.tr
۵۴۱,۲۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۵۴۱,۲۰۰ ت .com.tt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .com.tw
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .com.uy
۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .com.vc
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .com.ve
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .community
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .company
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .computer
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .condos
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .construction
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .consulting
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .contractors
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cooking
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .cool
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .country
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .coupons
۳۳,۰۰۰ ت ۴۰۹,۲۰۰ ت ۴۰۹,۲۰۰ ت .cr
۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت .credit
۵۰۱,۶۰۰ ت ۵۰۱,۶۰۰ ت ۵۰۱,۶۰۰ ت .creditcard
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .cricket
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .cruises
۰ ت ۹۷,۹۰۰ ت ۹۷,۹۰۰ ت .cz
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .dance
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .date
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .dating
۳,۳۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت .de
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .deals
۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت .degree
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .delivery
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .democrat
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .dental
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .dentist
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .design
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .diamonds
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .diet
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .digital
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .direct
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .directory
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .discount
۳۶۱,۹۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت .dj
۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت .dk
۹۴۷,۱۰۰ ت ۹۴۷,۱۰۰ ت ۹۴۷,۱۰۰ ت .dm
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .dog
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .domains
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .download
۵۴۵,۶۰۰ ت ۱,۸۰۱,۸۰۰ ت ۲,۴۱۰,۱۰۰ ت .dz
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .ebiz.tw
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت .eco
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .edu.bi
۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .edu.es
۴۵۴,۳۰۰ ت ۶۴۲,۴۰۰ ت ۷۱۰,۶۰۰ ت .edu.lk
۹۱,۳۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .edu.lv
۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت ۱۰۶,۷۰۰ ت .edu.pt
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .education
۴۸۸,۴۰۰ ت ۱,۵۵۵,۴۰۰ ت ۱,۷۳۹,۱۰۰ ت .eg
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .email
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .energy
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .engineer
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .engineering
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .enterprises
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .equipment
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .erotica.hu
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .erotika.hu
۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .es
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .estate
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .events
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .exchange
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .expert
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .exposed
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .express
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fail
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .faith
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .family
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت .fans
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .farm
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fashion
۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت .feedback
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .film.hu
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .finance
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .financial
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .firm.in
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .firm.ro
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fish
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fishing
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fit
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .fitness
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .flights
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .florist
۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت .flowers
۳۰۰,۳۰۰ ت ۳۰۰,۳۰۰ ت ۳۰۰,۳۰۰ ت .fm
۴۲۰,۲۰۰ ت ۱,۵۵۱,۰۰۰ ت ۱,۶۸۰,۸۰۰ ت .fo
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .football
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .forsale
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .forum.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .foundation
۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .fr
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .frl
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .fund
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .furniture
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .futbol
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .fyi
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .ga
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .gallery
۱,۳۱۶,۷۰۰ ت ۱,۳۱۶,۷۰۰ ت ۱,۳۱۶,۷۰۰ ت .game
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .game.tw
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .games.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .garden
۲۱۲,۳۰۰ ت ۲۱۲,۳۰۰ ت ۲۱۲,۳۰۰ ت .gd
۳۹۶,۰۰۰ ت ۵۴۰,۱۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .ge
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .gen.in
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .gen.tr
۲۴۲,۰۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۷۰۰,۷۰۰ ت .gf
۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۵۶۱,۰۰۰ ت .gg
۱,۲۰۷,۸۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت .gi
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .gift
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .gifts
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .gives
۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .gl
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .glass
۲۵۱,۹۰۰ ت ۲۵۱,۹۰۰ ت ۶۲,۷۰۰ ت .global
۱,۹۹۵,۴۰۰ ت ۴۰۰,۴۰۰ ت ۱,۶۷۶,۴۰۰ ت .gm
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .gmbh
۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .gob.es
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .gold
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .golf
۲۴۲,۰۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۷۰۰,۷۰۰ ت .gp
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .gq
۳۸,۵۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .gr
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .graphics
۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت .gratis
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .green
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .gripe
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .group
۱۹۳,۶۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .gt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .guide
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .guitars
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .guru
۳۴۷,۶۰۰ ت ۷۸۷,۶۰۰ ت ۶۶۲,۲۰۰ ت .gw
۱۲۱,۰۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .gy
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .hamburg
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .haus
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .healthcare
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .help
انتقال تمدید ثبت پسوند
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .hiphop
۸۵۶,۹۰۰ ت ۸۵۶,۹۰۰ ت ۸۵۶,۹۰۰ ت .hiv
۵۰,۶۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت .hk
۱۰۸,۹۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت .hn
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .hockey
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .holdings
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .holiday
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .horse
۱۶۶,۱۰۰ ت ۱۶۶,۱۰۰ ت ۱۶۶,۱۰۰ ت .hospital
۳۲۵,۶۰۰ ت ۳۲۵,۶۰۰ ت ۳۲۵,۶۰۰ ت .host
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .hosting
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .hotel.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .house
۷۸۶,۵۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت ۵۵۱,۱۰۰ ت .ht
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .hu
۷۹۲,۰۰۰ ت ۷۹۲,۰۰۰ ت ۷۹۲,۰۰۰ ت .id
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .idv.tw
۲۲۹,۹۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .ie
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .immo
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .immobilien
۱۴۹,۶۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۸۴,۹۰۰ ت .in.th
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .ind.in
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .industries
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .info.bd
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .info.bi
۹۱۳,۰۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت ۸۶۴,۶۰۰ ت .info.fj
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .info.hu
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .info.ro
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .info.tr
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .info.ve
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .ingatlan.hu
۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت .ink
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .institute
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .insure
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .international
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .investments
۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۷,۰۰۰ ت .io
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .ir
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .irish
۳۸,۵۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .is
۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .ist
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .istanbul
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .it
۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۵۸۸,۵۰۰ ت .je
۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت ۴۶,۲۰۰ ت .jetzt
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .jewelry
۱۶۹,۴۰۰ ت ۶۷۱,۰۰۰ ت ۱,۱۷۸,۱۰۰ ت .jo
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .jogasz.hu
۰ ت ۱۹۴,۷۰۰ ت ۱۹۴,۷۰۰ ت .jp
۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت ۴۷,۳۰۰ ت .juegos
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .kaufen
۴۸۸,۴۰۰ ت ۹۲۷,۳۰۰ ت ۱,۰۰۴,۳۰۰ ت .kg
۴۱۰,۳۰۰ ت ۴,۴۰۰ ت ۴,۴۰۰ ت .ki
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .kim
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .kitchen
۴۴۹,۹۰۰ ت ۱,۰۵۲,۷۰۰ ت ۱,۰۵۲,۷۰۰ ت .kn
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .konyvelo.hu
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .kr
۲۸۹,۳۰۰ ت ۴۳۴,۵۰۰ ت ۴۳۴,۵۰۰ ت .ky
۳۴,۱۰۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت .kz
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .l.lc
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .lakas.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .land
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .lawyer
۱۱۲,۲۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت .lc
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .lease
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .legal
۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .lgbt
۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت .li
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .life
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .lighting
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .limited
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .limo
۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .link
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .live
۴۱۰,۳۰۰ ت ۴۱۰,۳۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .lk
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .loan
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .loans
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .lol
۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت .london
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .love
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .ltd
۱,۲۰۷,۸۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت .ltd.gi
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .ltd.uk
۱۴۱,۹۰۰ ت ۱۴۱,۹۰۰ ت ۱۴۱,۹۰۰ ت .ltda
۱۰۶,۷۰۰ ت ۱۰۶,۷۰۰ ت ۱۰۶,۷۰۰ ت .lu
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .lv
۸۲۱,۷۰۰ ت ۸۲۱,۷۰۰ ت ۸۲۱,۷۰۰ ت .ly
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .maison
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .management
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .market
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .marketing
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .mba
۴۳۴,۵۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۴۳۴,۵۰۰ ت .mc
۴۸۲,۹۰۰ ت ۶۵۶,۷۰۰ ت ۶۵۶,۷۰۰ ت .md
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۳۴,۱۰۰ ت .me
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .me.uk
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .media
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .media.hu
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .memorial
۱۶,۵۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .men
۲۹۱,۵۰۰ ت ۶۵۶,۷۰۰ ت ۶۵۶,۷۰۰ ت .mg
۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .miami
۲۴۵,۳۰۰ ت ۲۴۵,۳۰۰ ت ۲۴۵,۳۰۰ ت .mn
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .mo.bi
۷۲,۶۰۰ ت ۷۲,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .mobi
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .moda
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .mom
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .money
۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت .mortgage
۱,۰۰۴,۳۰۰ ت ۱,۰۰۴,۳۰۰ ت ۱,۰۰۴,۳۰۰ ت .movie
۳۶۵,۲۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .ms
۴۸۲,۹۰۰ ت ۷۹۷,۵۰۰ ت ۱,۰۴۸,۳۰۰ ت .mv
۳۷۹,۵۰۰ ت ۵۸۷,۴۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .mw
انتقال تمدید ثبت پسوند
۲۰۹,۰۰۰ ت ۲۰۹,۰۰۰ ت ۲۰۹,۰۰۰ ت .mx
۵۴۱,۲۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت ۲۸۰,۵۰۰ ت .my
۴۴۸,۸۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت .my.id
۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت .nagoya
۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .name
۳۷۷,۳۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .name.my
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .name.tr
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .navy
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .net.af
۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت .net.ag
۲۸۴,۹۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .net.ai
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .net.au
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .net.bd
۴۷,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت .net.bo
۴۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .net.br
۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت ۱۸۳,۷۰۰ ت .net.bz
۴۹,۵۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت .net.cm
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .net.co
۹۱۳,۰۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت ۸۶۴,۶۰۰ ت .net.fj
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۶۳,۱۰۰ ت .net.gg
۱۲۱,۰۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .net.gy
۱۰۸,۹۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت .net.hn
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .net.in
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۹۰,۶۰۰ ت .net.je
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .net.lc
۹۱,۳۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .net.lv
۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .net.mx
۳۷۷,۳۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .net.my
۳۸,۵۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .net.ni
۳۱,۹۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت .net.nz
۱۱۶,۶۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .net.ph
۳۳۷,۷۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت .net.ps
۱۳۳,۱۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .net.sb
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .net.sl
۸۲,۵۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .net.tl
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .net.tr
۵۴۱,۲۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۵۴۱,۲۰۰ ت .net.tt
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .net.uk
۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .net.vc
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .net.ve
۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت ۶۴,۹۰۰ ت .network
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .news
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .news.hu
۴۲۴,۶۰۰ ت ۸۰۱,۹۰۰ ت ۸۰۱,۹۰۰ ت .nf
۳۸,۵۰۰ ت ۲,۵۷۹,۵۰۰ ت ۲,۵۷۹,۵۰۰ ت .ni
۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .ninja
۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت .nl
۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت .no
۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت .nom.ag
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .nom.co
۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .nom.es
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .nom.ro
۹۸۵,۶۰۰ ت ۴,۱۳۰,۵۰۰ ت ۴,۱۳۰,۵۰۰ ت .nr
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .nt.ro
۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت ۷۰,۴۰۰ ت .nu
۳۱,۹۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت .nz
۲۸۴,۹۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .off.ai
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .online
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .or.at
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .or.bi
۲۰,۹۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت ۱۶۷,۲۰۰ ت .or.cr
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .or.kr
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .org.af
۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت ۳۰۳,۶۰۰ ت .org.ag
۲۸۴,۹۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت ۴۵۸,۷۰۰ ت .org.ai
۲۲۲,۲۰۰ ت ۲۲۲,۲۰۰ ت ۴۰۵,۹۰۰ ت .org.bd
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۸۶,۱۰۰ ت .org.bi
۴۷,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت ۵۷۵,۳۰۰ ت .org.bo
۴۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .org.br
۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت ۱۹,۸۰۰ ت .org.es
۹۱۳,۰۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت ۸۶۴,۶۰۰ ت .org.fj
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۶۳,۱۰۰ ت .org.gg
۱,۲۰۷,۸۰۰ ت ۵۷۹,۷۰۰ ت ۶۲۸,۱۰۰ ت .org.gi
۱۰۸,۹۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت .org.hn
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .org.hu
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .org.in
۲۱۵,۶۰۰ ت ۲۱۵,۶۰۰ ت ۴۹۰,۶۰۰ ت .org.je
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .org.lc
۴۵۴,۳۰۰ ت ۶۴۲,۴۰۰ ت ۷۱۰,۶۰۰ ت .org.lk
۹۱,۳۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .org.lv
۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت ۴۲۴,۶۰۰ ت .org.mm
۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .org.mx
۳۷۷,۳۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت ۲۳۲,۱۰۰ ت .org.my
۳۱,۹۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت ۱۱۳,۳۰۰ ت .org.nz
۱۱۶,۶۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .org.ph
۳۳۷,۷۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت ۲۶۶,۲۰۰ ت .org.ps
۰ ت ۱۵۹,۵۰۰ ت ۱۰۶,۷۰۰ ت .org.pt
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .org.ro
۱۳۳,۱۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .org.sb
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .org.sl
۸۲,۵۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت ۲۰۷,۹۰۰ ت .org.tl
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .org.tr
۵۴۱,۲۰۰ ت ۴۱۵,۸۰۰ ت ۵۴۱,۲۰۰ ت .org.tt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .org.tw
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .org.uk
۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت ۱۵۵,۱۰۰ ت .org.vc
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .org.ve
۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت ۷۹,۲۰۰ ت .p.lc
۱,۳۶۱,۸۰۰ ت ۱,۳۶۱,۸۰۰ ت ۱,۳۶۱,۸۰۰ ت .pa
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .partners
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .parts
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .party
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .pet
۱۱۶,۶۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .ph
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .photo
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .photography
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .photos
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .pics
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .pictures
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .pink
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .pizza
۰ ت ۸۹,۱۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .pl
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .place
۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت ۳۸,۵۰۰ ت .plc.uk
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .plumbing
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .plus
۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .pm
۱۴۶,۳۰۰ ت ۱۴۶,۳۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .poker
۲۴۲,۰۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت .press
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .priv.hu
۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت .priv.no
۵۳,۹۰۰ ت ۵۳,۹۰۰ ت ۱۶,۵۰۰ ت .pro
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .productions
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .promo
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .properties
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .property
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .protection
۳۸۶,۱۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت .ps
۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۴۵,۲۰۰ ت .pt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .pub
۱۵۹,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت ۳۱۳,۵۰۰ ت .qa
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .racing
۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .re
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .rec.ro
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .recipes
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .red
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .rehab
۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت ۳۳۰,۰۰۰ ت .reise
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .reisen
۸۳۶,۰۰۰ ت ۴,۴۰۰ ت ۴,۴۰۰ ت .reit
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .reklam.hu
۲۱۸,۹۰۰ ت ۲۱۸,۹۰۰ ت ۲۱۸,۹۰۰ ت .rent
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .rentals
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .repair
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .report
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .republican
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت .rest
۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت ۱۶۵,۰۰۰ ت .restaurant
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .review
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .reviews
۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .rip
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .ro
۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .rocks
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .rodeo
۴۹,۵۰۰ ت ۳۳۳,۳۰۰ ت ۳۳۳,۳۰۰ ت .rs
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .run
۱,۱۱۵,۴۰۰ ت ۲,۴۹۲,۶۰۰ ت ۲,۴۹۲,۶۰۰ ت .rw
۳۶۱,۹۰۰ ت ۳۹۶,۰۰۰ ت ۴۸۲,۹۰۰ ت .sa
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .sale
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .salon
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .sarl
۱۳۳,۱۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .sb
۳۸۷,۲۰۰ ت ۳۸۷,۲۰۰ ت ۳۸۷,۲۰۰ ت .sc
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .school
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .schule
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .science
۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .se
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .security
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .services
۰ ت ۲۰۰,۲۰۰ ت ۲۰۰,۲۰۰ ت .sg
۳۳۳,۳۰۰ ت ۳۳۳,۳۰۰ ت ۳۳۳,۳۰۰ ت .sh
انتقال تمدید ثبت پسوند
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .shiksha
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .shoes
۱۲۵,۴۰۰ ت ۱۲۵,۴۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت .shop
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .shop.hu
۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت .shopping
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .show
۴۸,۴۰۰ ت ۱۳۹,۷۰۰ ت ۱۳۹,۷۰۰ ت .si
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .singles
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت .site
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .sk
۱۴۱,۹۰۰ ت ۱۴۱,۹۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .ski
۱,۱۷۸,۱۰۰ ت ۲,۲۴۶,۲۰۰ ت ۲,۲۴۶,۲۰۰ ت .sm
۲۸۸,۲۰۰ ت ۲۸۸,۲۰۰ ت ۲۸۸,۲۰۰ ت .sn
۵۰۲,۷۰۰ ت ۶۱۳,۸۰۰ ت ۶۴۶,۸۰۰ ت .so
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .soccer
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .social
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .software
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .solar
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .solutions
۳۰,۸۰۰ ت ۳۰,۸۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .space
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .sport.hu
۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت .srl
۴۴,۰۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .st
۲۰۹,۰۰۰ ت ۲۰۹,۰۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .store
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .store.ro
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .stream
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .studio
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .style
۹۵,۷۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت .su
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .suli.hu
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .supplies
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .supply
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .support
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .surf
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .surgery
۵۰,۶۰۰ ت ۶۴۶,۸۰۰ ت ۶۴۶,۸۰۰ ت .sv
۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .sx
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .systems
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .szex.hu
۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .tattoo
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .tax
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .taxi
۱,۰۱۴,۲۰۰ ت ۵۳۱,۳۰۰ ت ۵۳۱,۳۰۰ ت .tc
۴۲۴,۶۰۰ ت ۱,۰۱۴,۲۰۰ ت ۱,۰۱۴,۲۰۰ ت .td
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .team
۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .tech
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .technology
۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت ۴۹,۵۰۰ ت .tel
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .tel.tr
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .tennis
۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .tf
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .theater
۲,۵۰۹,۱۰۰ ت ۲,۵۰۹,۱۰۰ ت ۲,۵۰۹,۱۰۰ ت .theatre
۱,۵۸۸,۴۰۰ ت ۱,۵۸۸,۴۰۰ ت ۱,۵۸۸,۴۰۰ ت .tickets
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .tienda
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .tips
۳۳۴,۴۰۰ ت ۳۳۴,۴۰۰ ت ۳۳۴,۴۰۰ ت .tires
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت .tirol
۹۶,۸۰۰ ت ۵۲۱,۴۰۰ ت ۵۸۴,۱۰۰ ت .tj
۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت ۸۶,۹۰۰ ت .tk
۱۰۱,۲۰۰ ت ۳۰۴,۷۰۰ ت ۴۲۰,۲۰۰ ت .tl
۱,۰۹۶,۷۰۰ ت ۱,۰۹۶,۷۰۰ ت ۱,۰۹۶,۷۰۰ ت .tm
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .tm.hu
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .tm.ro
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .tn
۷۰,۴۰۰ ت ۲۷۹,۴۰۰ ت ۴۸۸,۴۰۰ ت .to
۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت .today
۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت .tokyo
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .tools
۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۹,۹۰۰ ت .top
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .tours
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .town
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .toys
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .tozsde.hu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .trade
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .training
۴۸۰,۷۰۰ ت ۴۸۰,۷۰۰ ت ۴۸۰,۷۰۰ ت .travel
۱,۶۴۶,۷۰۰ ت ۱,۵۲۱,۳۰۰ ت ۱,۶۴۶,۷۰۰ ت .tt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .tube
۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت ۱۲۱,۰۰۰ ت .tv
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .tv.tr
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .tw
۱۴۳,۰۰۰ ت ۲۴۹,۷۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .ug
۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت ۴۰,۷۰۰ ت .uk
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .university
۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .us
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .utazas.hu
۱۴۴,۱۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .uy
۴۸,۴۰۰ ت ۴۵۴,۳۰۰ ت ۴۵۴,۳۰۰ ت .uz
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .vacations
۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت ۱۵۷,۳۰۰ ت .vc
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .ventures
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .vet
۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت ۳۷۱,۸۰۰ ت .vg
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .viajes
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت .video
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۱۱,۱۰۰ ت ۱۳۵,۳۰۰ ت .video.hu
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .villas
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .vin
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .vip
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .vision
۱۱۷,۷۰۰ ت ۱۱۷,۷۰۰ ت ۱۱۷,۷۰۰ ت .vlaanderen
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .vodka
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت .vote
۲۵۰,۸۰۰ ت ۲۵۰,۸۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت .voto
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .voyage
۳۶۱,۹۰۰ ت ۳۶۱,۹۰۰ ت ۳۶۱,۹۰۰ ت .vu
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .watch
۴۴۸,۸۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت ۳۵۷,۵۰۰ ت .web.id
۱۴۵,۲۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۲۸۹,۳۰۰ ت .web.tr
۱۴۵,۲۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۳۷,۷۰۰ ت .web.ve
۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت ۳۳,۰۰۰ ت .web.za
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۲,۱۰۰ ت .webcam
۷۱,۵۰۰ ت ۷۱,۵۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .website
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .wedding
۳۹,۶۰۰ ت ۳۹,۶۰۰ ت ۳۹,۶۰۰ ت .wf
۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت ۱۰۱,۲۰۰ ت .wien
۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت ۹۵,۷۰۰ ت .wiki
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .win
۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .wine
۳۰,۸۰۰ ت ۳۰,۸۰۰ ت ۳۰,۸۰۰ ت .work
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .works
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .world
۸۸,۰۰۰ ت ۸۸,۰۰۰ ت ۲۹,۷۰۰ ت .ws
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .wtf
۳۳,۰۰۰ ت ۶۷,۱۰۰ ت ۲۱۷,۸۰۰ ت .www.ro
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--45brj9c
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .xn--6frz82g
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--fpcrj9c3d
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--gecrj9c
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--h2brj9c
۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت ۲۸,۶۰۰ ت .xn--i1b1b4ch5i.xn--h2brj9c
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--mgbbh1a71e
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--s9brj9c
۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .xn--xkc2dl3a5ee0h
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .yoga
۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت ۶۹,۳۰۰ ت .yokohama
۳۹,۶۰۰ ت ۳۹,۶۰۰ ت ۳۹,۶۰۰ ت .yt
۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت ۱۰۰,۱۰۰ ت .zone
* تمامی قیمت ها به تومان و ثبت و تمدید یکساله میباشند
* جهت انتقال و تمدید دامنه خود با بخش پشتیبانی تماس بگیرید