ثبت دامنه

ثبت دامنه های بین المللی با بهترین قیمت

ثبت دامنه
انتخاب نام دامنه وضعیت
هزینه های دامنه
انتقال تمدید ثبت پسوند
۴۴,۰۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت .com
۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت .net
۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت ۵۸,۳۰۰ ت .org
۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت .info
۴۸,۴۰۰ ت ۴۸,۴۰۰ ت ۲۲,۰۰۰ ت .biz
۵۲,۸۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۲۰,۹۰۰ ت .eu
۴۴,۰۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .in
۴۴,۰۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت .pw
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت .2000.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .academy
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .accountant
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .accountants
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .actor
۳۶۵,۲۰۰ ت ۳۶۵,۲۰۰ ت ۳۶۵,۲۰۰ ت .ae
۴۱۸,۰۰۰ ت ۴۱۸,۰۰۰ ت ۴۱۸,۰۰۰ ت .ag
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .agency
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .agrar.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .airforce
۳۱۶,۸۰۰ ت ۳۱۶,۸۰۰ ت ۳۱۶,۸۰۰ ت .am
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .amsterdam
۱۹۶,۹۰۰ ت ۱۹۶,۹۰۰ ت ۱۹۶,۹۰۰ ت .apartments
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .army
۴۵,۱۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .asia
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .associates
۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت .at
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .attorney
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .auction
۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .audio
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .auto
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .band
۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت .bar
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .bargains
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .bayern
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت .be
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .beer
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .berlin
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .bet
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .bid
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .bike
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .bingo
۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .black
۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت ۱۶۲,۸۰۰ ت .blackfriday
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .blue
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .bolt.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .boutique
۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت .brussels
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .builders
۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت .business
۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .bz
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت .ca
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cab
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cafe
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .camera
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .camp
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .capital
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .car
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cards
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .care
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .careers
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .cars
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .casa
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cash
۵۵۰,۰۰۰ ت ۵۵۰,۰۰۰ ت ۵۵۰,۰۰۰ ت .casino
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .casino.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .catering
۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت .cc
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .center
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .chat
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cheap
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .christmas
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .church
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .city
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .city.hu
۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت .claims
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cleaning
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .click
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .clinic
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .clothing
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۴۱,۸۰۰ ت .cloud
۷۷,۰۰۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت .club
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .club.tw
۱۰۵,۶۰۰ ت ۱۰۵,۶۰۰ ت ۱۰۵,۶۰۰ ت .co
۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت .co.ag
۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت .co.at
۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .co.bz
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۴۲,۳۰۰ ت .co.gg
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .co.hu
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .co.in
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۷۲,۰۰۰ ت .co.je
۱,۱۸۲,۵۰۰ ت ۵۱۷,۰۰۰ ت ۱,۰۲۸,۵۰۰ ت .co.jp
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .co.lc
۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .co.nz
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .co.uk
۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت ۳۵,۲۰۰ ت .co.za
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .coach
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .codes
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .coffee
۲۶۴,۰۰۰ ت ۲۶۴,۰۰۰ ت ۲۶۴,۰۰۰ ت .college
۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت .com.ag
۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .com.bz
۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت .com.co
۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت .com.es
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .com.lc
۱۱۴,۴۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .com.lv
۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت .com.mx
۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۳۳,۱۰۰ ت .com.pt
۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت .com.sg
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .com.tw
۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت .com.vc
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .community
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .company
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .computer
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .condos
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .construction
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .consulting
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .contractors
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cooking
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .cool
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .country
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .coupons
۳۵۲,۰۰۰ ت ۳۵۲,۰۰۰ ت ۳۵۲,۰۰۰ ت .credit
۵۵۰,۰۰۰ ت ۵۵۰,۰۰۰ ت ۵۵۰,۰۰۰ ت .creditcard
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .cricket
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .cruises
۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .cz
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .dance
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .date
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .dating
۴,۴۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت .de
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .deals
۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت .degree
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .delivery
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .democrat
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .dental
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .dentist
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .design
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .diamonds
۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .diet
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .digital
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .direct
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .directory
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .discount
۵۱,۷۰۰ ت ۵۱,۷۰۰ ت ۵۱,۷۰۰ ت .dk
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .dog
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .domains
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .download
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .ebiz.tw
۱۱۴,۴۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .edu.lv
۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۳۳,۱۰۰ ت .edu.pt
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .education
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .email
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .energy
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .engineer
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .engineering
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .enterprises
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .equipment
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .erotica.hu
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .erotika.hu
۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .es
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .estate
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .events
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .exchange
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .expert
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .exposed
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .express
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fail
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .faith
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .family
۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت .fans
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .farm
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fashion
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۸,۷۰۰ ت ۱۲۸,۷۰۰ ت ۱۲۸,۷۰۰ ت .feedback
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .film.hu
۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت .finance
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .financial
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .firm.in
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fish
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fishing
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fit
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .fitness
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .flights
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .florist
۰ ت ۱۱۴,۴۰۰ ت ۱۱۴,۴۰۰ ت .flowers
۳۱۶,۸۰۰ ت ۳۱۶,۸۰۰ ت ۳۱۶,۸۰۰ ت .fm
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .football
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .forsale
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .forum.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .foundation
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .fr
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .frl
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .fund
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .furniture
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .futbol
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .fyi
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .gallery
۱,۴۳۰,۰۰۰ ت ۱,۴۳۰,۰۰۰ ت ۱,۴۳۰,۰۰۰ ت .game
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .game.tw
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .games.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .garden
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .gen.in
۳۹۱,۶۰۰ ت ۳۹۱,۶۰۰ ت ۶۶۲,۲۰۰ ت .gg
۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .gift
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .gifts
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .gives
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .glass
۲۸۷,۱۰۰ ت ۲۸۷,۱۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .global
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .gmbh
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .gold
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .golf
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .graphics
۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت .gratis
۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت .green
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .gripe
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .group
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .guide
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .guitars
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .guru
۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت ۱۷۹,۳۰۰ ت .hamburg
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .haus
۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت .healthcare
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .help
۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .hiphop
۹۹۰,۰۰۰ ت ۹۹۰,۰۰۰ ت ۹۹۰,۰۰۰ ت .hiv
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .hockey
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .holdings
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .holiday
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .horse
۳۶۵,۲۰۰ ت ۳۶۵,۲۰۰ ت ۳۶۵,۲۰۰ ت .host
انتقال تمدید ثبت پسوند
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .hosting
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .hotel.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .house
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .hu
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .idv.tw
۲۶۴,۰۰۰ ت ۲۲۵,۵۰۰ ت ۲۲۵,۵۰۰ ت .ie
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .immo
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .immobilien
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .ind.in
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .industries
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .info.hu
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .ingatlan.hu
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .ink
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .institute
۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت .insure
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .international
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .investments
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .irish
۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت .ist
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .istanbul
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .it
۳۹۱,۶۰۰ ت ۳۹۱,۶۰۰ ت ۶۹۳,۰۰۰ ت .je
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .jewelry
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .jogasz.hu
۱۳۳,۱۰۰ ت ۲۴۹,۷۰۰ ت ۲۴۹,۷۰۰ ت .jp
۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .juegos
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .kaufen
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .kim
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .kitchen
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .konyvelo.hu
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .l.lc
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .lakas.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .land
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .lawyer
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .lc
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .lease
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .legal
۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت .lgbt
۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت .li
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .life
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .lighting
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .limited
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .limo
۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت .link
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .live
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .loan
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .loans
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .lol
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .london
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .love
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .ltd
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .ltd.uk
۱۷۰,۵۰۰ ت ۱۷۰,۵۰۰ ت ۱۷۰,۵۰۰ ت .ltda
۱۱۲,۲۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت .lv
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .maison
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .management
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .market
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .marketing
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .mba
۷۷,۰۰۰ ت ۷۷,۰۰۰ ت ۳۶,۳۰۰ ت .me
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .me.uk
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .media
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .media.hu
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .memorial
۱۷,۶۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت ۱۵,۴۰۰ ت .men
۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت .miami
۲۵۹,۶۰۰ ت ۲۵۹,۶۰۰ ت ۲۵۹,۶۰۰ ت .mn
۷۸,۱۰۰ ت ۷۸,۱۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .mobi
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .moda
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .mom
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .money
۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت .mortgage
۱,۰۷۹,۱۰۰ ت ۱,۰۷۹,۱۰۰ ت ۱,۰۷۹,۱۰۰ ت .movie
۲۴۲,۰۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت .mx
۴۸,۴۰۰ ت ۴۸,۴۰۰ ت ۴۸,۴۰۰ ت .name
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .navy
۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت .net.ag
۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت ۱۹۸,۰۰۰ ت .net.bz
۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت .net.co
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۴۲,۳۰۰ ت .net.gg
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .net.in
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۷۲,۰۰۰ ت .net.je
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .net.lc
۱۱۴,۴۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .net.lv
۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .net.nz
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .net.uk
۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت .net.vc
۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت ۹۰,۲۰۰ ت .network
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۴۴,۰۰۰ ت .news
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .news.hu
۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت .ninja
۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .nl
۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .no
۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت .nom.ag
۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت ۵۶,۱۰۰ ت .nom.co
۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت .nom.es
۰ ت ۷۸,۱۰۰ ت ۱۵,۴۰۰ ت .nu
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .online
۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت ۷۳,۷۰۰ ت .or.at
۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت ۳۲۶,۷۰۰ ت .org.ag
۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت ۲۵,۳۰۰ ت .org.es
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۴۲,۳۰۰ ت .org.gg
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .org.hu
۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت ۲۴,۲۰۰ ت .org.in
۲۷۰,۶۰۰ ت ۲۷۰,۶۰۰ ت ۵۷۲,۰۰۰ ت .org.je
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .org.lc
۱۱۴,۴۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت ۱۴۸,۵۰۰ ت .org.lv
۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت .org.mx
۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت ۱۸۱,۵۰۰ ت .org.nz
۰ ت ۱۸۹,۲۰۰ ت ۱۳۳,۱۰۰ ت .org.pt
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .org.tw
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .org.uk
۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت .org.vc
۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت ۹۴,۶۰۰ ت .p.lc
انتقال تمدید ثبت پسوند
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .partners
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .parts
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .party
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .pet
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .photo
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .photography
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .photos
۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .pics
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .pictures
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .pink
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .pizza
۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۵۱,۷۰۰ ت .pl
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .place
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .plc.uk
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .plumbing
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .plus
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .pm
۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷۶,۰۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .poker
۲۷۷,۲۰۰ ت ۲۷۷,۲۰۰ ت ۲۷۷,۲۰۰ ت .press
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .priv.hu
۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .priv.no
۵۷,۲۰۰ ت ۵۷,۲۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .pro
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .productions
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .promo
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .properties
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .property
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .protection
۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت ۱۶۹,۴۰۰ ت .pt
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .pub
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .racing
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .re
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .recipes
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .red
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .rehab
۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت ۳۶۹,۶۰۰ ت .reise
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .reisen
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .reklam.hu
۲۶۴,۰۰۰ ت ۲۶۴,۰۰۰ ت ۲۶۴,۰۰۰ ت .rent
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .rentals
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .repair
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .report
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .republican
۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت ۱۵۴,۰۰۰ ت .rest
۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت ۱۹۵,۸۰۰ ت .restaurant
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .review
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .reviews
۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت ۸۵,۸۰۰ ت .rip
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت .rocks
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .rodeo
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .run
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .sale
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .salon
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .sarl
۴۱۸,۰۰۰ ت ۴۱۸,۰۰۰ ت ۴۱۸,۰۰۰ ت .sc
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .school
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .schule
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .science
انتقال تمدید ثبت پسوند
۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .se
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .security
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .services
۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت ۲۳۳,۲۰۰ ت .sg
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۱۷,۶۰۰ ت .shiksha
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .shoes
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .shop.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .show
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .singles
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .site
۱۵۰,۷۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت .sk
۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت .soccer
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .social
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .software
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .solar
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .solutions
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .space
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .sport.hu
۱۶۰,۶۰۰ ت ۱۶۰,۶۰۰ ت ۱۶۰,۶۰۰ ت .srl
۲۴۲,۰۰۰ ت ۲۴۲,۰۰۰ ت ۳۷,۴۰۰ ت .store
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .stream
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .studio
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .style
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .suli.hu
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .supplies
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .supply
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .support
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .surf
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .surgery
۱۳۲,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت ۱۳۲,۰۰۰ ت .sx
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .systems
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .szex.hu
۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .tattoo
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .tax
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .taxi
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .team
۲۰۲,۴۰۰ ت ۲۰۲,۴۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .tech
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .technology
۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت ۵۵,۰۰۰ ت .tel
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .tennis
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .tf
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .theater
۲,۶۶۳,۱۰۰ ت ۲,۶۶۳,۱۰۰ ت ۲,۶۶۳,۱۰۰ ت .theatre
۱,۷۶۰,۰۰۰ ت ۱,۷۶۰,۰۰۰ ت ۱,۷۶۰,۰۰۰ ت .tickets
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .tienda
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .tips
۳۷۴,۰۰۰ ت ۳۷۴,۰۰۰ ت ۳۷۴,۰۰۰ ت .tires
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .tm.hu
۷۷,۰۰۰ ت ۲۹۷,۰۰۰ ت ۵۱۷,۰۰۰ ت .to
۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت ۹۲,۴۰۰ ت .today
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .tools
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .tours
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .town
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .toys
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .tozsde.hu
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .trade
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .training
انتقال تمدید ثبت پسوند
۵۲۸,۰۰۰ ت ۵۲۸,۰۰۰ ت ۵۲۸,۰۰۰ ت .travel
۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت ۱۳۰,۹۰۰ ت .tv
۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت ۱۰۷,۸۰۰ ت .tw
۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت ۶۰,۵۰۰ ت .uk
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .university
۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت ۵۲,۸۰۰ ت .us
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .utazas.hu
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .vacations
۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت ۱۷۱,۶۰۰ ت .vc
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .ventures
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .vet
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .viajes
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت .video
۲۰۹,۰۰۰ ت ۱۶۳,۹۰۰ ت ۱۸۸,۱۰۰ ت .video.hu
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .villas
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .vin
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .vip
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .vision
۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت ۱۴۹,۶۰۰ ت .vlaanderen
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .vodka
۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت .vote
۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت ۲۸۶,۰۰۰ ت .voto
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .voyage
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .watch
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .webcam
۹۶,۸۰۰ ت ۹۶,۸۰۰ ت ۷,۷۰۰ ت .website
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .wedding
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .wf
۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت ۱۲۳,۲۰۰ ت .wiki
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .win
۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت ۱۹۳,۶۰۰ ت .wine
۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت ۸,۸۰۰ ت .work
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .works
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .world
۱۱۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۰۰۰ ت ۳۰,۸۰۰ ت .ws
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .wtf
۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت ۷۴,۸۰۰ ت .xn--6frz82g
۶۶,۰۰۰ ت ۶۶,۰۰۰ ت ۱۳,۲۰۰ ت .xyz
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .yoga
۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت ۵۰,۶۰۰ ت .yt
۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت ۱۲۷,۶۰۰ ت .zone
* تمامی قیمت ها به تومان و ثبت و تمدید یکساله میباشند
* جهت انتقال و تمدید دامنه خود با بخش پشتیبانی تماس بگیرید